Informacja udostępniana w celu poinformowania inwestorów ASI o zmianach dotyczących obejmowania praw uczestnictwa ASI przez klientów detalicznych na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku („Ustawa”) ((Dz. U. 2023 r., poz. 1723).

 
§1 Inwestor ASI
1

Inwestorem ASI jest podmiot, który posiada prawa uczestnictwa ASI i spełnia kryteria klienta profesjonalnego.

2

Wkład do ASI w zamian za prawa uczestnictwa tej spółki może wnieść podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego.

3

Osoby fizyczne posiadające w dniu wejścia w życie Ustawy (29 września 2023 r.) prawa uczestnictwa ASI, której co najmniej 50% praw uczestnictwa nie posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w §2, które nie spełniają warunku określonego w §2 ust. 3 lit. b, pozostają inwestorami alternatywnej spółki inwestycyjnej.

4

Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie mogą natomiast obejmować nowych praw uczestnictwa ASI, w szczególności uczestniczyć w:

 1. podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów - w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 2. obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji - w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej,
 3. zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy - w spółce komandytowej

- jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż 60.000 euro oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z §2 ust. 3.

 
§2 Klient profesjonalny
1

Klientem profesjonalnym jest podmiot, na którego rzecz jest lub ma być świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie lub objęcie praw uczestnictwa ASI, posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest:

 1. bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową,
 2. firmą inwestycyjną,
 3. krajowym zakładem ubezpieczeń albo zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub krajowym zakładem reasekuracji albo zagranicznym zakładem reasekuracji, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. funduszem inwestycyjnym, ASI lub inną instytucją wspólnego inwestowania, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, zarządzającym ASI, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE,
 5. funduszem emerytalnym albo towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 6. towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
 7. podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
 8. instytucją finansową inną niż wskazane w lit. a-g,
 9. inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h, prowadzącym działalność regulowaną na rynku finansowym,
 10. podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na warunkach równoważnych z działalnością prowadzoną przez podmioty wskazane w lit. a-i,
 11. przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość w złotych kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
  • suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 20 000 000 euro,
  • osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej równowartość w złotych 40 000 000 euro,
  • kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro,
 12. organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
 13. innym inwestorem instytucjonalnym, którego podstawowym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
 14. podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który jest traktowany jak klient profesjonalny.
2

Podmiot, który nie spełnia warunków wskazanych w ust. 1 powyżej, może złożyć wniosek o uznanie go za klienta profesjonalnego.

3 Zarządzający ASI może traktować podmiot, o którym mowa w ust. 2 powyżej jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że:
 1. podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami
 2. wartość jego wkładu do ASI będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro (równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału).
4

Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z ASI, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

5

Ograniczeń, o których mowa w ust. 3 li. b oraz ust. 4 powyżej, nie stosuje się w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni.

 
§3 Wtórny obrót prawami uczestnictwa ASI
1

Czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w ASI, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej ASI oraz zarządzający ASI zarządzający tą ASI wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI zarządzającego tą ASI.

2

Zarządzający ASI zobowiązany jest odmówić wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego.

3

Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna.

4

Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie stosuje się w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni.

 
§4 Zakaz pożyczek od osób fizycznych
1

ASI nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa ASI, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna.

2

Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego.

3

Umowy pożyczki lub inne umowy o podobnym charakterze, zawarte z osobami fizycznymi przed dniem wejścia w życie Ustawy (29 września 2023 r.), nie mogą podlegać nowacji ani mieć wydłużanych terminów płatności należnych osobom fizycznym.

 

Projekt współfinansowany

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

www.programszwajcarski.gov.pl

ikony swiss

Experior Venture Fund ASI został utworzony z Krajowym Funduszem Kapitałowym.

pfrventures.pl

PFR Ventures

Kontakt

office@evf.com.pl

ul. Czerska 8/10,
00-732 Warszawa
Budynek Agory

Informacje prawne

Jesteśmy Alternatywną Spółką Inwestycyjną wpisaną przez KNF do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.

Copyright © 2016 Experior Sp. z o.o. Venture Fund I ASI SKA - All rights reserved

Polityka prywatności / Polityka cookies